Vesperx-Line Kft. adatkezelési tájékoztató

ÜGYFÉLPORTÁL

1. Bevezetés

A Vesperx-Line Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 16.), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Vesperx-Line Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://vesperx.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

A Vesperx-Line Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, a nyomon követhetőség és a változás követhetőségének biztosítása mellett.

A Vesperx-Line Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vesperx-Line Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.1 A személyes adatok kezelésének jogi szabályozói környezete

A Vesperx-Line Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az illetékeseket.

Felhívjuk a Vesperx-Line Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Vesperx-Line Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • A 2018. évi XXXVIII. évi tv. alapján módosított, és 2018.08.25-től hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • A 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • A 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • A 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • A 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • A 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • A 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.).

1.2 Alapfogalmak

Az alapfogalmak a hatályos Infotv. és a https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html  alapján kerültek feltüntetésre.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: (GDPR 4. Cikk. (12)) és az Infotv. 3. §-a alapján az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Felhasználó: Bármely érintett, aki a Vesperx-Line Kft. által biztosított informatikai rendszer szolgáltatásait használja; Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés

 • A Vesperx-Line Kft. és adatfeldolgozói, a technológia állása és a megvalósítási költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
 • A Vesperx-Line Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • A Vesperx-Line Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A Vesperx-Line Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • A Vesperx-Line Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • A Vesperx-Line Kft. az adatkezelés során megőrzi
  • titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A Vesperx-Line Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 • A Vesperx-Line Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 • Az esetleges adatvédelmi incidenst a Vesperx-Line Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 • A Vesperx-Line Kft. a GDPR 34 Cikk (1) és (2) alapján indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, az adatkezelő az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti o az adatvédelmi incidens jellegét;
  • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.
 • A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Vesperx-Line Kft. nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja, de biztosítja a módosítás lehetőségét a Felhasználó számára az adatkezelő által kezelt, és a Felhasználó által megadott adatok vonatkozásában.
 • Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy a Vesperx-Line Kft. akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

3. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Vesperx-Line Kft.
 • Székhely:
 • Cégjegyzékszám:
 • A bejegyzőbíróság megnevezése:
 • Adószám:
 • Telefonszám:
 • E-mail: iroda@vesperx.hu

4. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

4.1 Tájékoztatáshoz való jog

A 13. és 14. cikkely szerint az érintett kérelmére a Vesperx-Line Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14.cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Ezért az adatkezelő a Vesperx-Line Kft. ezen tájékoztató elkészítésével, az adatkezelési folyamatok kialakításával, szabályozásával és fenntartásával biztosítja az érintettek számára a megfelelő időben, megfelelő módon, az előírásoknak megfelelő tájékoztatást.

4.2 Az érintett hozzáféréséhez való jog

A 15. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 • A Vesperx-Line Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Az érintett kérelmére az információkat a Vesperx-Line Kft. elektronikus formában szolgáltatja.
 • A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
 • Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

4.3 Helyesbítés joga

A 16. cikkely szerint az érintett kérésére, figyelembe véve az adatkezelés célját, a Vesperx-Line Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

4.4 Törléshez való jog

A 17. cikkely szerint az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Vesperx-Line Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.4.1 Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése okán;
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatkezelés esetén.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A 18. cikkely szerint az érintett kérésére a Vesperx-Line Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Vesperx-Line Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.6 Adathordozáshoz való jog

A 20. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.7 Tiltakozás joga

A 21. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Vesperx-Line Kft. nem kezeli.

4.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A 22. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

4.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.10 Eljárási szabályok

A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vesperx-Line Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

4.11 Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesenjárt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

4.12 Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél (Data Protection Officer – DPO)

A Vesperx-Line Kft. a 679/2016 EU GDPR 37. Cikkben megfogalmazottak és a hatástanulmány elvégzése alapján nem kötelezett Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére. Mivel a Vesperx-Line Kft. elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, ezért az adatkezelésével kapcsolatban kérdésével, problémájával, kinevezett munkatársunk foglalkozik, és ilyen esetekben kérjük, forduljon bizalommal ügyvezetőnkhöz:

Cégnév:            Vesperx-Line Kft.
e-mail cím:      iroda@vesperx.hu

4.13 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelyeszerint illetékes) bírósághoz fordulhat.A bíróságaz ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével, összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

4.14 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

5. A személyes adatok kezelésének tételes felsorolása

5.1 A https://vesperx.hu adatkezelései

5.1.1 A https://vesperx.hu weboldal naplózása

A Vesperx-Line Kft. az adatkezelő.

A https://vesperx.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső adatkezelők naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál HTML kódja a Vesperx-Line Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső adatkezelő szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások adatkezelői az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl.: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja gyűjti a „sütik” résznél megadott paraméterek szerint. Az adatkezelés célja: a kiszolgálószerver üzemszerű működésének biztosítása, a rendszertevékenységek igazolhatósága.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a szerver működésének naplózásához, amely a szolgáltatás és a működés biztonságát az események felderítését és a rendszerhibák feltárását segítik. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap. Közös adatkezelő(k): Nincs.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Vesperx-Line Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 16. A naplóelemzések technikai lebonyolítása
BlazeArts Kft. 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. Online tárhely biztosítása

5.1.2 A https://vesperx.hu honlap saját „Süti” (Cookie) kezelése

A Vesperx-Line Kft. az adatkezelő.

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitika. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint a https://vesperx.hu oldalon végzett tevékenységek. Az adatkezelés időtartama: 6 hónap.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
BlazeArts Kft. 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. A weboldal fejlesztője
Online tárhely biztosítása
A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

5.1.3 A https://vesperx.hu honlap adatkezelése az ügyfélportálon

A Vesperx-Line Kft. az adatkezelő.

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználótól a kapcsolatfelvétel megkönnyítéséért az ügyfeleink (érintett) számára egy könnyen kezelhető és biztonságos felületet biztosít a kapcsolatfelvétel és a további információk átadása és az esetleges kérdések megválaszolása érdekében.

Az adatkezelő az adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából kéri el, azokat harmadik félnek át nem adja, további marketing célokra nem használja.

Az adatkezelés célja: a érintettel a kapcsolat felvétele, telefonon és elektronikus levelezésen keresztül. Árajánlatok készítése, valamint az elvégzett feladatok dokumentálása. A rendszer az ügyfelek informatikai rendszereiről is tárol adatot.

Az adatkezelés jogalapja: beleegyezésen alapuló adatkezelés a [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] alapján.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, árajánlatok, eszközinformációk, igénybejelentések.

Az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott adatokat visszavonásig, de legkésőbb 6 hónapig tároljuk.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Vesperx-Line Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 16. Weboldal fejlesztése és üzemeltetése
BlazeArts Kft. 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. Online tárhely biztosítása

A megőrzési idő hosszát az adatkezelő azon jogos érdeke definiálta, hogy a visszahívásokat és az ezzel kapcsolatos költségeket egy esetleges hatósági vizsgálat esetén igazolni tudjuk.

5.1.4 Külső adatkezelők „Sütik” (cookie) kezelései a https://vesperx.hu honlapon

Egyes adatkezelő partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső adatkezelő sütijét használják.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A honlapon az alábbi külső adatkezelők a felsorolt sütiket helyezték el:

Adatkezelő Süti neve Süti azonosító, és vagy leírás
Vesperx-Line Kft. __wpdm_client Letöltéskezelő által használt süti
Vesperx-Line Kft. gp_easy_passthrough_session Űrlapkezelő modul által használt süti

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

5.2 Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel

5.2.1 A Vesperx-Line Kft. ügyfél levelezése

A Vesperx-Line Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl. Ezen felül minden, az általunk kiküldött elektronikus levelünkben a következő tájékoztató olvasható: „A Vesperx-Line Kft. a 2016/679 EU-GDPR, és a módosított 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezései alapján elkészített adatkezelési tájékoztatójának (https://vesperx.hu honlapon) 5.2.1. pontjában meghatározottak szerint kezeli elektronikus levelezésében az érintett személyes adatokat.” A személyes adatok kezelője: a Vesperx-Line Kft.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és az üzleti folyamathoz tartozó kommunikáció biztosítása elektronikus levelezés útján. Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevételével beleegyezésen alapuló, és a bizonyíthatóság érdekében az adatkezelő jogos érdekének biztosítása érdekében történő adatkezelés.

A kezelt személyes adatok típusa: a küldő neve, telefonszáma, e-mail címe, a dátum értékek és más időpont adatok, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok és információk. Az adatkezelés időtartama: 5 év.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Vesperx-Line Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 16. Weboldal fejlesztése és üzemeltetése
BlazeArts Kft. 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. Levelezéshez szükséges tárhely biztosítása

5.3 Egyéb adatkezelések

5.3.1 Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés és továbbítás

E tájékoztatóban fel nem soroltadatkezelésekről az adat felvételekoradunk tájékoztatást. Tájékoztatjukügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Vesperx-Line Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Vesperx-Line Kft., mint szerződő partner az Európai Unió 29-es munkacsoportjának (EU központi adatvédelmi hatóság) wp249_hu (Munkahelyi adatkezelések) állásfoglalása, és a NAIH/2018/2570/2/V tájékoztatása alapján a szerződött partnerei és saját munkavállalóinak adatait kezeli, és/vagy adja át harmadik félnek.

Ezt azon okból teszi, hogy a Vesperx-Line Kft., és szerződött partnerei elsődleges célját, az üzleti folyamatok sikeres működtetését biztosítsa, az emberi kapcsolatok fenntartásához és az üzleti kapcsolattartók beazonosításához szükséges személyes adatok átadásával.

Ezen tevékenysége a munkáltatónak kizárólag a feladatai teljesítésére irányulhat, így a személyes adatok átadása is csak a kapcsolattartás és az üzleti folyamat biztosítása érdekében történhet. Az ilyen módon szerzett és/vagy átadott személyes adatokat a Vesperx-Line Kft., és szerződött partnere más célra nem használja fel.

A személyes adatok kezelője: a Vesperx-Line Kft.

Az adatkezelés célja: a Vesperx-Line Kft. üzleti folyamatainak működtetése, a partnerek szerződés szerinti és minőségi kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. Cikk 1 (f)). A kezelt személyes adatok típusa:

 • a munkavállaló neve;
 • a munkavállaló vállalati e-mail címe;
 • a munkavállaló munkahelyi telefonszáma;
 • a munkavállaló személyi igazolvány száma, egyéb speciális egyedi azonosítója, ha erre az azonosításhoz szükség van.

Az adatkezelés időtartama: a feladat elvégzéséig, és/vagy az üzleti folyamat működtetése alatt végig.

Adatfeldolgozó: a szerződő felek munkavállalói.

További adatkezelők: a Vesperx-Line Kft. és szerződött partnerei együttes adatkezelők!

5.3.3 A Vesperx-Line Kft. incidenskezelése

A GDPR (85) pont és az I. FEJEZET 33. cikkely szerint a Vesperx-Line Kft., mint adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A Vesperx-Line Kft., mint adatkezelő független informatikai és adatbiztonsági auditot hajtott végre az informatikai rendszereire és személyes adatkezelési folyamataira és a következő biztonsági eseményeket tekinti adatvédelmi incidensnek:

 • Az 5. pontokban megadott rendszerekben kezelt személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk. (12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból, és módon);
 • A https://vesperx.hu weboldalon kezelt és /vagy gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk.

(12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból).